نهم دی برای انقلاب همچون ماجرای غدیر برای دین اسلام بود